กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ASO-T / ASO Thailand ระดับแพลทินัม ยอดเยี่ยม

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T / ASO Thailand) ระดับแพลทินัม ยอดเยี่ยม จากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (Thailand Business Coalition on AIDS: TBCA) และลงนามรับรองมาตรฐานร่วมกันระหว่างอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภายในพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช โดยคุณมะลิวัลย์ หัตถกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขึ้นรับรางวัลประกาศนียบัตร จากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการ ของเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 

มาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบ กิจการ หรือที่เรียกกว่ามาตรฐาน ASO ย่อมาจาก AIDs-response Standard Organization พิจารณาจากสถานประกอบกิจการที่ใส่ใจในการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหมู่พนักงานและชุมชน ตลอดจนแนะนำแนวทางเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่ติดเชื้อ ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ หรือ ASO และได้มีนโยบายในการบริหารจัดการ ด้านโรคเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้กับพนักงานในการป้องกัน เกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรค และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความเป็นผู้นำ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยดีตลอดมา 


คุณมะลิวัลย์ หัตถกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ขึ้นรับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ในสถานประกอบกิจการ (ASO-T / ASO Thailand) ระดับแพลทินัม ยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 จากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการ ของเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา