Eastern Bartender Contest 2016 | การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ภาคตะวันออก

การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ภาคตะวันออก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม โดย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  โทร. 082-686-9678

สถานที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

 

**วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง