Worship Buddha’s relics | งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

สงกรานต์นี้เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 เมษายน นี้ โดยจะแห่ขบวนรอบเมืองพัทยา เริ่มที่ตลาดเก่านาเกลือไปจนถึงตลาดน้ำสีภาค เพื่อให้ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเสริมสิริมงคลกันอย่างทั่วถึง มาร่วมกิจกรรมดีๆจากเมืองพัทยา เพื่อสืบสานและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยสืบไป

Pattaya City is organizing the yearly Buddha’s Relics 2016 on April 13th that will starts from Naklua Market to the Floating Market for all invitees to merit and poor water on Buddha’s Relics to preserve and nurture Buddhism of Thailand forever.